قرمز سبز آبي خاکستري
بر مردمان روزگارى آيد كه جز سخن چين را ارج ننهند ، و جز بدكار را خوش طبع نخوانند ، و جز با انصاف را ناتوان ندانند . در آن روزگار صدقه را تاوان به حساب آرند ، و بر پيوند با خويشاوند منّت گذارند ، و عبادت را وسيلت بزرگى فروختن بر مردم انگارند . در چنين هنگام كار حكمرانى با مشورت زنان بود ، و امير بودن از آن كودكان و تدبير با خواجگان . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت